Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 30.06.2015 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) 

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego (dalej „Akcjonariusz”), żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 30.06.2015 r. dodatkowych punktów, Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, („Emitent”, „Spółka”),  działając na podstawie art. 401 §2 ksh, ogłasza zmianę porządku obrad, poprzez zmianę brzmienia punktu 9, dodanie punktów 10 i 11 oraz przeniesienie treści poprzedniego punktu 9 do punktu 12. W następstwie tych zmian porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  2. raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  3. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;

d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 3. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
 4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;
 5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
 6. absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 7. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w
  2014 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
 5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

Pierwotny porządek obrad przed otrzymaniem informacji od akcjonariusza z 5% pakietem akcji:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  2. raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  3. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;

d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 3. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
 4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;
 5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
 6. absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 7. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w
  2014 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 2. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Dokumenty: