Optigis S.A.

ul. Złota 59 (b. Lumen)
00-120 Warszawa
POLSKA

Sekretariat

e-mail: optigis@optigis.pl

tel: +48 22 638 41 86

 

Firma Optigis S.A. jest zarejestrowana,
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000293705
NIP: 522-24-67-014
Kapitał zakładowy:  6.645.825,60 zł

Kod LEI: 2594003MMT2WBT85CM02