Optigis S.A. wdrożyła i stosuje od 1 stycznia 2024 r. zasady ładu korporacyjnego w oparciu o Dobre Praktyki Spółek Notowanych na rynku NewConnect”, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18.12.2023 r., w zakresie wskazanym w poniższym dokumencie zakresie:
 
 
Zgodnie z informacją zamieszczoną w raporcie rocznym, Optigis S.A. wdrożyła i stosowała w 2023 r. zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na rynku NewConnect”, o których mowa w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r., z opisanymi poniżej wyjątkami.
 
Zasadę: „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej”, Spółka stosuje z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji video i upubliczniania nagrania. Informacje dotyczące WZA są publikowane w formie raportów bieżących i umieszczane na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZA mogą bez przeszkód zapoznać się z zagadnieniami poruszanymi na WZA. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim i zamieszcza na niej informacje w zakresie określonym przez Dobre praktyki, przy czym:
  1. Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, a także zarys planów strategicznych spółki, nie są zamieszczone wprost, są zawarte w dokumencie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej.
  2. Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych.
  3. Emitent nie zamieszcza na stronie internetowej kalendarza zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, zamieszcza natomiast raporty bieżące, w których został opublikowany kalendarz dat publikacji raportów okresowych na bieżący rok. 
  4. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania nie są publikowane na stronie internetowej. Zarząd odpowiada indywidualnie każdemu akcjonariuszowi zadającemu pytania przed oraz w trakcie walnego zgromadzenia dotyczącego spraw objętych porządkiem obrad, natomiast w sprawach dotyczących wszystkich akcjonariuszy Spółka podaje informacje w raportach bieżących.
  5. Informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, Spółka publikuje w raportach bieżących dostępnych na stronie internetowej.
  6. Informacja na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy oraz Informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, Spółka publikuje w raportach bieżących dostępnych na stronie internetowej. Spółka nie publikuje informacji o wynagrodzeniu.
W opinii Zarządu, Spółka publikuje wszelkie istotne informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony internetowej i nie wykorzystuje w tym indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www.gpwinfostrefa.pl. Na obecnym etapie rozwoju Spółka nie widzi potrzeby organizowania regularnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Emitent będzie organizował spotkania z inwestorami, analitykami i mediami w miarę zgłaszanego zapotrzebowania. Emitent nie publikuje raportów miesięcznych, publikuje raporty kwartalne. W opinii Zarządu publikowane przez Spółkę raporty kwartalne w wystarczający sposób informują inwestorów i akcjonariuszy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.