Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 08.04.2015 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad (po zmianach):

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, następujących zagadnień:
  1. transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;
  2. projektu „MapGO24”, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;
  3. transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęgłowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Powyższy porządek uwzględnia żądania Akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.