Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 31.03.2014 roku na godzinę 15.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Sporządzenie listy obecności;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
  2. Raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
  4. Raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
  5. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.,
  2. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,
  5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
 8. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Ogólna liczba akcji Imagis S.A. na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia wynosi 11 091 119 i jest równa liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.