Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 30.09.2014 roku na godzinę 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.