Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  2. sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  3. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku;
  4. sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 3. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 r.;
 4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022;
 5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r.;
 6. udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku